Šobrīd piedāvājam apgūt divas korporatīvo apmācību programmas, kas var tikt pielāgotas jūsu nozarei un vajadzībām:

  • Digitālais mārketings (divas daļas, katra 3 stundas gara)

Pirmajā daļā dalībnieki tiek iepazīstināti ar galvenajiem digitālā mārketinga konceptiem un to nozīmi starp mūsdienu mārketinga rīkiem. Tiek aptvertas visas mūsdienu populārākās platformas, rīki un metodes, kas tiek izmantotas datu analīzē, tirgus apskatu veidošanā, izpratnes gūšanā un efektivitātes noteikšanā. Šī semināra daļa dalībniekiem sniedz vienotu vispārīgu izpratni par digitālo mārketingu, kas nepieciešama, lai uzlabotu viņu
sadarbības spējas gan iekšienē, gan arī ar ārējiem sadarbības partneriem.

Otrajā daļā kursa dalībnieki saņem norādes par to, kā labāk strādāt ar digitālās komunikācijas ārpakalpojuma sniedzējiem – aģentūrām vai freelance speciālistiem. Tiek apskatīta brīfēšana, KPI uzstādīšana, budžetu noteikšana un atskaišu metodes. Tiek identificētas biežākās problēmas un apskatīti to iespējamie risinājumi. Pēc šīs daļas dalībnieki būs apguvuši zināšanas, kas palīdzēs uzlabot komunikāciju un sadarbību ar ārpakalpojuma partneriem un nodrošinās labāku spēju pārraudzīt pakalpojuma sniedzēju darba kvalitāti
kampaņas rezultātu uzlabošanā.

  • Mārketings kā vērtības radīšanas disciplīna. Stratēģiskā mārketinga plānošana (divas daļas, katra 3 stundas gara)

Šo apmācības nolūks ir parādīt uzņēmumu vadībai un darbiniekiem mārketingu kā procesu kopumu, kuri ir jāveic, lai uzņēmums noteiktu savu produktu vērtību, kā arī spētu to efektīvi radīt un nogādāt īdz klientam. Kurss palīdz ieraudzīt mārketinga lomu uzņēmuma procesu vadībā. Efektīvu mārketinga stratēģiju veidošana nozīmē mārketinga koncepta izpratnes veicināšanu uzņēmuma iekšienē un visu uzņēmuma departamentu orientēšanos uz tirgu un tā vajadzībām.

Pirmajā semināra daļā apmeklētāji tiek iepazīstināti ar mārketinga konceptu kā uzņēmuma skatu punktu uz saviem resursiem, tirgu un konkurentiem. Ar piemēriem tiek izlīdzināta izpratne par mārketingu kā domāšanas veidu, kam jāpiemīt visām uzņēmuma funkcionālajām nodaļām. Šīs daļas mērķauditorija ir uzņēmuma darbinieki, neatkarīgi no viņu ieņemamā amata uzņēmumā.

Otrā daļa izskaidro mārketinga funkcionālo pusi – kādi procesi uzņēmumam ir jāveic, lai veiksmīgi izveidotu un ieviestu efektīvu mārketinga stratēģiju. Tiek apskatīti apsvērumi noturīgu konkurētspējīgu priekšrocību veidošanai uzņēmumā. Šīs daļas mērķauditorija ir uzņēmuma mārketinga vadītājs un komanda.